Svarbiausi projektai

 • 2021 m spalio 28 d. UAB "Vandens harmonija" kartu su: Lietuvos Mokslų Akademijos Vandens Taryba, Geologijos Įmonių Asociacija, Lietuvos Vandens Tiekėjų Asociacija, LMA Biologijos, Medicinos ir Geomokslų bei Žemės Ūkio ir Miškų moklų skyriais bei Lietuvos Geologijos Tarnyba organizavo mokslinę-praktinę konferenciją tema: "Lietuvos vandens ištekliai: ar jų yra užtektinai ir ar pakaks ateityje". Konferencijos programą galima rasti čia:  

  2020-2021 metais įmonė vykdė ir vykdo požeminio vandens monitoringo (virš 300 objektų) ir išteklių įvertinimo projektus visoje Lietuvoje. 

  2020 m sausio 1 d. pasikeitė pagrindinis įmonės akcininkas ir išsiplėtė įmonės veikla Lietuvoje.

  2017-2020 metai

  Įmonės direktorius Bernardas Paukštys dirbo ekspertų grupės vadovu ES finansuojamame projekte "Požeminio vandens valdymo pajėgumų stiprinimas Turkijoje“. Ekspertų grupę sudarė 18 specialistų iš Jungtinės Karalystės, Graikijos, Lenkijos, Lietuvos ir Turkijos. Pagrindinis projekto uždavinys buvo pagerintii atsakingų Turkijos valstybinių institucijų pajėgumus valdant požeminio vandens išteklius pagal ES Bendrosios vandens politikos ir Požeminio vandens direktyvų reikalavimus.

  2017 metai

  Bernardas Paukštys dirbo požeminio vandens ekspertu ES finansuojamame projekte Ukrainoje "“Pagalba Ukrainai pritaikant šalies aplinkosaugos teisinę bazę prie Europos Sąjungos reikalavimų”.

  2012 - 2016 metai

  2012-2016 metais Bernardas Paukštys dirbo požeminio vandens ekspertu ES finansuojamame projekte „Tarptautinių upių baseinų aplinkos apsauga“. Projektas įgyvendintas šešiose valstybėse: Ukrainoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Armėnijoje, Azerbaidžane ir Gruzijoje. Detalesnę informaciją apie projektą galima rasti jos svetainėje: http://www.blacksea-riverbasins.net/

  2009-2013 metais įmonė dalyvavo ES finansuojamame projekte „Aplinkos monitoringo sistemos stiprinimas Albanijoje“, kuriame buvo atsakinga už požeminio vandens monitoringą. Projektą vykdė konsorciumas, kurį sudarė Belgijos firmos Prospect C&S, SAFEGE bei Austrijos įstaiga Umweltbundesamt. Projekto svetainės adresas: http://cemsaproject.net/project_information

  2008-2010 metai

  2008 metais įmonė kartu su partneriais - viešąja įstaiga „Aplinkos apsaugos politikos centras“ ir Vilniaus universiteto Ekologijos institutu laimėjo Aplinkos apsaugos agentūros skelbtą atvirą konkursą „Lielupės, Ventos ir Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo planų parengimas“, pirkimo Nr. 68468. Projektas vyko du metus ir sėkmingai užbaigtas 2010 metų pabaigoje. Projekto rezultatai patalpinti Aplinkos apsaugos agentūros svetainėje http://vanduo.gamta.lt/cms/index.
  Kartu su konsorciumo įmonėmis projekte dirbo šios rangovinės organizacijos: UAB Vilniaus hidrogeologija (požeminio vandens išteklių vertinimas), UAB HNIT-BALTIC (skaitmeninių projektų ir GIS žemėlapių rengimas), DHI group, Danija (žemės ūkio priemonės ir ežerų modeliavimas), Acteon, Prancūzija (ekonominės analizės specialistai), VšĮ Baltijos aplinkos forumas (visuomenės informavimas), VĮ Gamtos paveldo fondas (institucinių gebėjimų stiprinimas), VU Klimatologijos ir hidrologijos katedros specialistai, iš viso apie 30 papildomų ekspertų.

  2007-2009 metai

  B. Paukščio įmonė vadovavo projektui „Požeminio vandens išteklių įvertinimas Lietuvoje“.
  Projektą vykdė konsorciumas, kurio sudėtis buvo tokia:
  1. UAB Grota, pagrindinė konsorciumo įmonė, atsakinga už užterštų teritorijų vertinimą;
  2. Vandens harmonija- bendras projekto administravimas ir koordinavimas;
  3. UAB "Vilniaus hidrogeologija" išteklių vertinimas matematinio modeliavimo metodais;
  4. UAB SWECO BKG - vandens sunaudojimo vertinimas ir prognozavimas;
  5. Vilniaus universiteto Gamtos fakulteto Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos Katedra - Lietuvos teritorijos tipinių tektoninių lūžių sistemų įvertinimas, lūžių zonų hidrogeologinio aktyvumo nustatymo metodika, lūžio zonų gėlo vandens cheminės sudėties analizė;
  6. Geologijos ir geografijos institutas požeminio vandens išteklių įvertinimas krantinėse vandenvietėse.

  2005-2006 metai

  Projektas „Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo programa Bioetanolio gamykloje Venslaviskių kaime, Panevėžio rajone“. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) UAB Leo ir Ko, Donelaičio g. 44 A, Kaunas
  Projektas „Užterštų teritorijų tvarkymo prioritetų nustatymo metodika ir ūkinės veiklos poveikio požeminiam vandeniui įvertinimas“. Projekto partneriai: firma Ecolas NV, Belgija, Lietuvos geologijos tarnyba.

  2003-2004 metai

  Projektas „Bendrosios vandens politikos direktyvos įgyvendinimas. 2006 metų reikalavimų įgyvendinimas“. Projekto partneriai: Aplinkos politikos centras, Lietuva, Carlbro, Danija.
  2003 m įmonė tapo Kanados firmos Solinst, gaminančios požeminio vandens monitoringo įrangą, atstovu Lietuvoje.
  Projektas „Kauno regiono buitinių atliekų valdymo sistemos paruošimas“. Projekto partneriai: Aplinkos politikos centras, Lietuva, COWI Baltic, Lietuva, COWI Consult, Danija.

  2002 metai

  Projektas „ES Bendrosios vandens politikos direktyvos perkėlimas į nacionalinę teisę ir Lietuvos vandens išteklių valdymo strategijos parengimas“.
  Projekto partneriai: Aplinkos politikos centras, Lietuva, Carlbro, Danija.
  Projektas „Klaipėdos regiono buitinių atliekų valdymo sistemos paruošimas“. Projekto partneriai: Aplinkos politikos centras, Lietuva, Soil&Water , Suomija.

  2001 metai

  Projektas „ES direktyvos 98/83/EB dėl žmogaus vartojamo vandens kokybės įgyvendinimo pasekmių įvertinimas“. Projekto užsakovas Europos komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės.

  1999-2001 metai

  Pasaulio vandens bendrijos Lietuvos vandens klubo veikla: seminarai įvairia vandens tematika, spausdiniai.